A QUI REPRESENTEN ELS REGIDORS DEL PP I DEL PSOE EN EL PLE DE L’AJUNTAMENT?


El roto ESTADOS Y SOCIEDADES ANONIMAS

En el ple del dilluns 1 de setembre tingué lloc la fi d’un dels episodis que haurien de fer recapacitar els regidors dels partits Popular i Socialista al voltant de quina és la seua funció a l’Ajuntament i a qui representen. En el ple, es va fer palés com aquestos regidors, lluny de representar els interessos dels/de les seus/es votants i de tot el poble, s’han posicionat a favor dels interessos particulars d’una empresa, com ara expliquem.

Principalment, degut a les nostres limitacions personals en el tema urbanístic i legal i també, tot siga dit, per tal d’expresar-nos de forma que puguem ser entesos per tots/es els/les nostres lectors/es, tractarem d’emprar un llenguatge simple, fugint de tecnicismes urbanístics. Fruit de tot açò possiblement haurem comés alguna xicoteta imprecisió que, en tot cas, creguem que no desvirtua la idea global del procés i suposem que sabreu disculpar.

L’inici de tot aquest procés caldria situar-lo ja fa molt anys quan l’empresa Frutas Bollo, necessitava ampliar les seues instal·lacions. Limitada com estava per trobar-se ubicada en la frontera de la zona industrial del Plà General d’Ordenació Urbana (d’ara endavant PGOU), vigent en aquell moment, sol·licita a l’Ajuntament l’ampliació de les seues instal·lacions. La corporació municipal, aleshores governada per Agustí Pasqual, tractant-se del fet que una empresa necessita ampliar la seua activitat i sent açò beneficiós per al poble, permet la llicència d’ampliació de les instal·lacions fora de planejament urbà. Tot i açò, amb el compromís de que esta situació provisional es “regularitzaria” (mitjançant les oportunes cessions de terreny i el pagament dels costos d’urbanització) posteriorment quan es redactara un nou PGOU.

04/08/05: Després de diversos anys de treballs, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Conselleria, aprova definitivament el nou PGOU. Vos recordem per a qui no conega esta figura, que el PGOU és un document que planifica el territori d’un municipi, al classificar les zones urbanes, urbanitzables, industrials, forestals, de protecció, etc. i defineix les característiques de cada una, subjectant-se a la normativa urbanística vigent.

21/03/06: L’empresa Frutas Bollo, S.A. presenta un recurs d’alçada davant la Conselleria de Medi Ambient, Urbanisme i Vivenda, contra l’aprovació definitiva PGOU, per mitjà del qual en sol·licita la modificació, de forma que el terreny de 11.700 metres quadrats propietat de l’empresa, siguen classificats com a sòl urbà (no com a urbanitzable que preveïa el PGOU), acollint-se al que es disposa en els articles 6 de la LRAU i 8 de la LRSV.

20/06/06: La Secretaria de Territori i Vivenda emet una Resolució en què estima parcialment el recurs d’alçada de Frutas Bollo, S.A., i imposa a l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna el deure de modificar el PGOU en allò que respecta a la classificació dels terrenys de l’empresa, els quals hauran de classificar-se com a sòl urbà subjecte a actuació aïllada.

Què significa açò?: El canvi de classificació de sol urbanitzable que preveia el PGOU per als terrenys de l’empresa, a sòl urbà que estima la Conselleria, implica que si el sòl es classificat com a urbà, aquest no ha de realitzar les cessions i el pagament dels costos d’urbanització.

Quines implicacions té per a la resta de propietaris?: Per a la resta de propietaris el canvi de classificació implica un greuge comparatiu, degut a que els terrenys que han canviat de classificació de urbanitzable a urbà no hauran de fer les cessions de terreny ni assumir els importants costos d’urbanització que la resta de propietaris sí que hauran de fer. Cal recordar que les cessions de terrenys que fan tots els/les propietaris/àries de terrenys, tant siga urbà com industrial, tenen com a objecte ser emprades per a la construcció de vials, carrers, voreres, zones verdes i d’oci, edificis públics com escoles, centres sanitaris, equipaments esportius, centres socials, etc…. 

Quines implicacions té per al poble en conjunt?: Per al poble la disminució de terrenys cedits en la urbanització dels terrenys farà que quan es desenvolupe tota la zona industrial en la què es troben els terrenys de l’empresa, s’haurà de compensar cedint terreny municipal que, en principi, anava a tindre altres usos.

18/10/06: Una vegada rebuda la notificació de la Secretaria que estimava el recurs d’alçada de l’empresa Frutas Bollo, S.A., els serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament, en defensa dels interessos del municipi, per Decret d’Alcaldia del que aleshores n’era l’alcalde Jesús Ferrando, s’el·labora un recurs contenciós contra esta resolució de Conselleria.


EL FI DE LA VIA ADMINISTRATIVA

Aquest és el moment en el què la participació activa dels regidors del PP i PSOE propicien un punt d’inflexió i canvi radical en el procés:

18/12/06: En el Ple ordinari de desembre, el regidor del PP, presenta a votació una moció en què es demana el REBUIG (RETIRADA) DEL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER L’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA, segons Decret d’Alcaldia de 18/10/06, contra la Resolució de la Conselleria de Territori i Habitatge, i NO AUTORITZAR L’ALCALDE PER ATORGAR PODERS DE REPRESENTACIÓ I DEFENSA A ADVOCATS I PROCURADORS AMB DESTÍ A ESTE RECURS i, en el cas que ja s’haveren atorgat, que es revocaren.

El PP, en defensa de la moció, argumenta (podeu consultar-ho en l’acta del del Ple que adjuntem) que els motius de presentar la moció són que, si la Conselleria ha resolt a favor de l’empresa, l’Ajuntament hauria d’acatar la Resolució. Volia dir amb açò, ens preguntem nosaltres, que no havia de continuar defenent els interessos legítims del poble?.

El PSOE, argumenta que si bé l’Ajuntament fins ara ha fet bé en defendre els interessos de generals municipals, aquest és un problema urbanístic molt vell que cal negociar, sense Recurs Contenciós Administatiu. Volia dir amb açò, ens preguntem nosaltres, que fins el recurs estava bé que es defenguera els interesos de l’Ajuntament, però a partir d’ara, s’havia de negociar abandonant la via administrativa? Negociar sense capacitat (sense el recurs contenciós) no és negociar, és claudicar….

EUPV, en paraules del nostre regidor aleshores, Toni Vercher, argumentarem que el Recurs Contenciós només hauria d’haver sigut retirat si hi haguera un acord entre l’empresa i l’Ajuntament.

El BLOC, argumentà que s’estava en fase de negociació amb l’empresa per aconseguir un consens i  fins que no estiguera ni tan sols la Conselleria aconsellava la retirada.

Finalment la moció va ser aprovada per cinc vots a favor dels regidors del PP (2) i PSOE (3) i quatre vots en contra dels regidors del BLOC (3) i Esquerra Unida (1).

Text del Ple Ajuntament Benifairó de la Valldigna 20061218

A partir d’ací es dona per finalitzada la via administrativa d’este procés. Es coarta, amb la decissió del PP i del PSOE de retirar el recurs de l’Ajuntament, la seua capacitat de defensa per via administrativa, i es deslegitima qualsevol acció per via judicial. Resulta ridícul que el PP i el PSOE demanaren a l’Ajuntament que negociara amb l’empresa amb estes condicions, quan no autoritzes la defensa dels seus interessos. Resulta més ridicul si cap preguntar-se com l’Ajuntament defendrà a partir d’ara els seus interessos si acata per via administrativa la resolució de Conselleria, es a dir, si no li permet recórrer-la?. Després ja hi vorem les conseqüències…

Davant esta nova situació, l’Ajuntament sol·licita en diverses ocasions a Conselleria que aclarisca la seua resolució, és a dir, que fixe exactament si el canvi de classificació afecta les construccions consolidades (magatzem) o també la zona d’aparcament. Per part dels grups municipals del Bloc i EU, enteniem que si, com a ajuntament estavem obligats a acatar la resolució i canviar la classificació a urbà, s’hauria de fer de les edificacions, no de la zona d’aparcament, que en cap cas s’hauria d’entendre com a urbana. L’única resposta que rebérem de la Conselleria, era que això era competència municipal i que havia de ser l’Ajuntament qui l’executara.


LA VIA JUDICIAL

Finalment, i després de diversos escrits i al·legacions per part de l’empresa perquè l’Ajuntament execute la Resolució, el 07/11/08, l’empresa Frutas Bollo, S.A., inicia la via judicial presentant un recurs contenciós administratiu, davant el Tribunal Superior de Justícia contra l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna pel no compliment de la resolució de la Conselleria.

El 23/11/11, el Tribunal Superior de Justícia de la CV, emet la sentència 2723/2011, que estima el Recurs Contenciós Administratiu de Frutas Bollo, S.A. i obliga a l’Ajuntament a la modificació del PGOU, en allò que respecta a la classificació dels 11.700 metres quadrats de terreny de l’empresa que hauran de classificar-se com a sòl urbà subjecte a actuació aïllada.

Text de la Sentència STSJCV 9287-2011 20111123

En la sentència podem observar el text següent (s’ha de llegir detingudament perquè ací està la clau):

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

“CUARTO .- El presente proceso, en cuanto tal, es un absurdo jurídico. El demandante cuenta con una resolución firme de la Generalidad Valenciana y le pide al Ayuntamiento su ejecución. La Sala no puede negarla. (…) El Ayuntamiento presenta una magnífica “reconvención” frente a la resolución 20.06.2006 la Secretaría Autonómica de Territorio y Vivienda de la Generalidad Valenciana que estima el recurso de alzada, imponiendo al Ayuntamiento el deber de modificar el Plan General ( en lo que respecta a los terrenos propiedad de FRUTAS BOLLO), que esta Sala no puede estimar por varios motivos. Uno, no cabe reconvención en el proceso contencioso administrativo. Dos, derivada de la anterior, el propio Ayuntamiento pide en el suplico la desestimación del recurso que la Sala no puede aceptar pues sería negarle a la parte la ejecución de una resolución administrativa firme.

CIERTAMENTE, EL TRIBUNAL TRAS EXAMINAR LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA PONE DE RELIEVE QUE, DE HABERSE RECURRIDO LA RESOLUCIÓN (de Conselleria de 20/06/06) EN TIEMPO Y FORMA, LA SENTENCIA PODRÍA HABER SIDO ESTIMATORIA TANTO POR MOTIVOS DE FONDO COMO DE FORMA, AHORA BIEN, EL AYUNTAMIENTO SE CONFORMÓ CON LA DECISIÓN SIN RECURRIRLA Y, EN ESTE MOMENTO SÓLO PUEDE DARLE CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO”

Ací el Tribunal reconeix de no haver-se produït la retirada del contenciós administratiu tal i com varen aprovar PP i PSOE en el ple del 18/12/06, la sentència podria haver sigut a favor de l’Ajuntament, tal com diu el text, tant per motius de fons (argumentals) com de forma.

No obstant això, la sentència també obligava l’empresa Frutas Bollo, S.A. a complir amb l’alineació que marcava el PGOU i, per tant, retirar 10 metres cap a dins les seus instal·lacions, per tal de construir un vial d’accés paral·lel a la carretera d’entrada a Benifairó. Així en el plenari de gener, en el torn de precs i preguntes, l’Alcalde, Agustí Pasqual, informa a la Corporació Municipal que els mesuraments (medicions) i obres que s’estan executant en l’Avinguda de la Valldigna, corresponen al compliment d’esta sentència per part de ’empresa (sense pressa tot siga dit, ja que estem parlant de més de dos anys després d’esta). Quina és la nostra sorpresa quan, en paraules de l’Alcalde, es manifesta que en relació a estes obres està buscant-se una solució, ja que es tracta per part de l’Ajuntament de NO PERJUDICAR A NINGÚ. 

Contrariats com estem davant l’afirmació de l’Alcalde en el ple, fem indagacions al respecte i descobrim que la retirada a la que obligava la sentència, creava un problema amb l’extrem que el magatzem té més a prop del cementeri que sembla estar més a prop dels 10 metres.

En el plenari del passat 1 de setembre, els regidors/es del PP (3) i PSOE (els 2 presents al ple), aprovaren amb els vots en contra de Compromís (1) i Esquerra Unida (1), acceptar la cessió de terrenys afectats de vial públic per part de Frutas Bollo S.A. i el projecte d’urbanització, que “sol·luciona” el problema. L’Alcalde, Agustí Pasqual, reconegué que, esta vegada, sí que havia posat tota la maquinària tècnica de l’Ajuntament al servei de l’empresa, quan informà que s’havien produït fins a tres reunions entre els tècnics municipals i l’empresa per buscar la solució que segons ens adelantà en anteriors plens “no perjudicara ningú”. La solució passa perquè no es farà una cessió lineal sinò que cedirà més a un costat que a l’altre de forma que es compensen els metres que, prop del cementeri, no es podran cedir per existir la edificació ja consolidada.

La nostra regidora Rosanna Peris, votà en contra argumentant el següent: Esquerra Unida des de l’inici d’aquest procés ha tractat i seguirà fent-ho de defensar els interessos generals del poble i dels seus veïns. Aquest Ajuntament, ha fet en nombroses ocasions esforços perquè les empreses ubicades a la població s’instal·laren i ampliaren les seues instal·lacions, inclòs fora de planejament urbà, com és el cas que ens ocupa, amb la promesa de que quan es redactara el nou Pla General d’Ordenació Urbana es legalitzara una situació provisional. Lluny d’açò, posteriorment, i: permés pel canvi de normativa urbana (de la LRAU a la LUV), per l’oportunisme de l’empresa, i amb l’ajuda d’algunes decisions preses en aquest plenari (no per nosaltres, tot siga dit), s’ha donat una solució injusta tant per al poble que assumirà finalment gran part dels costos, com discriminatòria per a la resta de propietaris.

Pensem que si l’empresa en tot moment ha perseguit el seu interés particular, nosaltres com a corporació hauriem de perseguir l’interés general, que no és altre que fer complir la sentència del jutge que obliga l’empresa a retirar-se i cedir el terreny que li pertoca.

Per aquest motiu EU mentre no es complesquen estes condicions, votarem en contra tant de l’acceptació de cessió de terrenys afectats de vial públic de part de Frutas Bollo, com del projecte d’urbanització“.

Anuncis

4 pensaments sobre “A QUI REPRESENTEN ELS REGIDORS DEL PP I DEL PSOE EN EL PLE DE L’AJUNTAMENT?

Aquest és un espai de lliure participació i, per tant, no és la nostra intenció introduir cap tipus de censura a les idees exposades. No obstant, com que no ens fem responsables d’elles, no podem permetre que es facen acusacions sense proves o es falte al respecte a ninguna persona, i molt menys de forma anònima. Per això, els comentaris, malgrat que no és obligatori identificar-se, si hauran de respectar aquestes mínimes regles de sentit comú. Aleshores, tot missatge que continga alguna d’aquestes qüestions, sentint-ho molt, serà esborrat. Esperant que així ho entendreu, vos animem a participar....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s